Fakulta Prírodných vied UMB


GIS priestorová analýza zón cestovného ruchu a chránených území

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu:APVV SK-SRB-0004-09
Doba riešenia projektu:1. 2010 - 31. 2011
Vedúci projektu FPV:RNDr. Michal Klaučo, PhD.
Spoluriešitelia:

Jasmina Djordjevic - University of Novi Sad

Zahraničný projekt:nie

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela