Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo-plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Koordinujúca organizácia:

Prírodovedecká fakulta UK 

Číslo projektu:APVV-19-0065
Doba riešenia projektu:1. Júl 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Spoluriešitelia:

Peter Andráš, Štefan Ferenc, Stanislav Jeleň, Viera Šimonová, Karol Weis, Juraj Butek, Richard Kopáčik

Zahraničný projekt:nie

Projekt sa zaoberá identifikáciou riftogénnych zón v oblasti Západných Karpát a ich pokračovaním v susedných oblastiach, Zahŕňa dlhšie časové obdobie fanerozoika, od neskorého proterozoika (ca. 550 mil. rokov) až po hranicu mezozoika a kenozoika (ca. 60 mil. rokov), t.j. 500 mil. rokov kedy riftogenéza pokračovala otvorením hlavných tethýdnych paleozoických a mezozoických oceánov na Zemi. Ide o tieto, predbežne vyčlenené riftogénne zóny: vrchnoproterozoicko-kambická, devónska, permsko-triasová a jursko-kriedová. Charakter riftogénnych zón bude skúmaný z hľadiska ich dlhodobej periodicity, intenzity magmatizmu, metamorfózy a látkovej výmeny medzi kôrovými a plášťovými horninami. Ich význam spočíva v tom, že zahŕňajú látkovú výmenu na vertikálnu vzdialenosť stoviek km. Predmetom výskumu sú špecifické skupiny kôrových a plášťových hornín a ich minerálov ako indikátorov riftogénnych zón a to aj napriek tomu, že často majú znaky mladšieho tektono-termálneho prepracovania v dôsledku ich začlenenia do orogenetických zón.