Fakulta Prírodných vied UMB


Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

Číslo projektu:APVV-18-0185
Doba riešenia projektu:1. Júl 2019 - 30. Jún 2022
Vedúci projektu FPV:RNDr. Matej Masný, PhD.
Spoluriešitelia:

Bohuslava Gregorová, Stanislav Jeleň, Tatiana Mintálová, Martina Škodová, Michaela Žoncová, Karol Weis, Juraj Butek

Zahraničný projekt:nie

Projekt sa zaoberá komplexným zhodnotením transformácie kultúrnej krajiny Slovenska a náčrtom jej ďalšieho vývoja v kontexte zmien spoločensko-ekonomických a prírodných podmienok na príklade vybraných reprezentatívnych území nížinnej, kotlinovej a horskej krajiny. Komplexné hodnotenie je založené na použití najmodernejších metód geografie, krajinnej ekológie či geoinformatiky (letecká fotogrametria s využitím bezpilotného lietadla, snímanie dronom, 3D skenovanie atď.). Odberateľom výsledkov riešenia projektu je SAŽP, odborná organizácia MŽP SR, pričom výsledky budú mať podobu geopriestorovej databázy zmien krajinnej štruktúry reprezentatívnych území kultúrnej krajiny Slovenska v digitálnej forme.  


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela