Fakulta Prírodných vied UMB


Geografia regiónov Európy. Južná Európa

Informácie o publikácii

Geografia regiónov Európy. Južná Európa

Autor/Kolektív:Alfonz Gajdoš, Tibor Madleňák
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1796-8
Počet strán:127
Publikácia na stiahnutie: Geografia regionov Europy (1).pdf (1554 KB)

Vysokoškolská učebnica Geografia regiónov Európy – Južná Európa, je prvá z plánovanej série šiestich častí charakterizujúcich jednotlivé európske regióny (južná, juhovýchodná, východná, stredná, severná a západná). Učebnica bude slúžiť pre potreby geografickej vysokoškolskej edukačnej praxe. Zvýšená pozornosť nie je venovaná jednotlivým štátom, podrobné údaje o nich poskytujú dostupné informačné elektronické zdroje (Eurostat, CIA Fact Worldbook, MZV SR) alebo printové tituly (vysokoškolská učebnica Regionálna geografia Európy a i.). Územia budú charakterizované v duchu aktuálnych regionálnych znalostí, hodnotenia regiónov a ich vnútornej regionálnej diferenciácie. Charakterizované geografické priestory zdieľajú spoločné prírodné, demografické a hospodárske špecifiká. Veľká pozornosť je venovaná spoločensko – historickému vývoju regiónu. Jeho poznanie umožňuje pochopiť aj zložité vzťahy v súčasnej spoločnosti.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela