SEA, n.z.

Slovenská e-akadémia BB, n.o. (skrátene SEA, n.o.)

SEA

sa venuje aktivitám v spolupráci s Katedrou informatiky FPV UMB (členovia SEA, n.o. sú všetci zamestnancami katedry) zameranými na propagáciu informatického vzdelávania a tiež:

- výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- organizovania konferencií,
- dištančných školení učiteľov, inštruktorov a trénerov všetkých druhov škôl a iných inštitúcií,
- kurzov informačno-komunikačných technológií,
- ďalšie služby v oblasti propagácie a poradenských služieb.

Aktivity SEA n.o,:

Krúžok informatiky pre žiakov zš

Workshopy pre ZŠ a SŠ školy

Školenia pre učiteľov