RSS RSS print

Informácie o možnostiach štúdia na katedre

Katedra informatiky má priznané právo udeľovať titul „bakalár“ (Bc.) a akademický titul „magister“ (Mgr.) absolventom dennej formy štúdia a externej formy štúdia v študijnom programe Aplikovaná informatika a aj absolventom dennej formy štúdia v študijnom programe Učiteľstvo informatiky v kombináciách, ktoré sú zriadené podľa zákonných predpisov a uskutočňované na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Katedra informatiky má priznané právo udeľovať akademický titul „doktor pedagogiky“ (PaedDr.) a akademický titul „doktor prírodných vied“ (RNDr.) absolventom študijných programov, ktorí získali titul „magister“, po vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Katedra informatiky vykonáva výučbu viacerých celofakultných predmetov, ktoré sú buď povinnými, povinne voliteľnými alebo voliteľnými predmetmi na UMB v Banskej Bystrici.

Študijné odbory (Študijné odbory sú akreditované) 

Učiteľské denné štúdium

  • Učiteľstvo informatiky v kombinácii - 1. stupeň (Bc.)
  • Učiteľstvo informatiky v kombinácii - 2. stupeň (Mgr.)

V nasledujúcom akademickom roku otvára fakulta nasledujúce kombinácie:

informatika - biológia
informatika - chémia
informatika - fyzika
informatika - geografia
informatika - matematika
informatika - technická výchova
informatika - anglický jazyk

študijné programy FHV:

telesná výchova - informatika

Neučiteľské denné štúdium

  • Aplikovaná informatika - 1. stupeň (Bc.)
  • Aplikovaná informatika - 2. stupeň (Mgr.)

Neučiteľské externé štúdium

  • Aplikovaná informatika - 1. stupeň (Bc.)
  • Aplikovaná informatika - 2. stupeň (Mgr.)

Univerzita tretieho veku

  • Informačné a komunikačné technológie (trojročné štúdium)
=