Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Učiteľstvo informatiky Mgr.

 Opis prijímacieho konania – KI Uinf (Mgr.)

 

Prijímacie konanie na FPV UMB sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom fakulty na príslušný akademický rok, pričom tieto podmienky musia byť zverejnené spolu s ponukou študijných programov a plánovaným počtom prijatých uchádzačov najneskôr do 20. septembra akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, do ktorého má byť uchádzač prijatý. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle UMB, FPV UMB.

Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do polovice marca príslušného akademického roka. V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania ja dodanie maturitného vysvedčenia (Bc. štúdium) alebo diplomu o ukončenom bakalárskom resp. magisterskom štúdiu. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky a jej súčasti sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj s možnosťami fakulty.

V prípade konania prijímacieho testu sa písomný test vykoná z informatiky v rozsahu gymnaziálneho učiva. Tézy prijímacieho konania pre aktuálny akademický rok sa zverejnia na webovej stránke katedry. Vyhodnotenie písomného testu sa vykoná elektronicky.

O prijatí, resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré sa získa zoradením uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov získaných na prijímacej skúške. Výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle www.fpv.umb.sk.  V prípadoch po ukončení procesu prijímania prihlášok na štúdium, keď počet uchádzačov výrazne neprevyšuje, je rovný alebo nižší ako plánovaný počet prijatia, môže dekan rozhodnúť o prijatí bez prijímacích skúšok. O tomto rozhodnutí sú uchádzači včas upovedomení písomne.

 

Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania (Bc.) Výber obsahu korešponduje s ťažiskovým vzdelávacím oblasťami relevantnými pre odbor a konkrétny študijný program. Úlohy a otázky zadávané do testu okrem vedomostí osvojených uchádzačom zisťujú aj spôsob a schopnosti logickej úvahy, usudzovania, hľadanie príčiny a následku a vo všeobecnosti testujú uchádzačove študijné predpoklady.

Písomné testy majú za cieľ zistiť uvedené vedomostné a intelektové schopnosti uchádzača, pričom majú na zreteli aj to, že potenciálny študent ešte bude mať príležitosť v prípade prijatia si tieto predpoklady dopĺňať v štúdiu zvoleného odboru a programu. Ich cieľom je vybrať najkvalitnejších z uchádzačov s pozitívnym vzťahom k odboru a cieľovej skupine daného študijného programu.

V prípade doktorandských študijných programov sa realizuje aj ústna prijímacia skúška; v prípade rozhodnutia dekana na návrh garanta ŠP a uvedenia tejto formy skúšky vo všeobecných podmienkach prijatia sa môže ústna skúška realizovať aj v prípade bakalárskych a magisterských študijných programov. Pohovory sú špecifickou formou skúšky, sú určené na zistenie komunikačných, interpersonálnych predpokladov pre študijný program a perspektívne pre výkon profesie. Uplatňujú sa v tých prípadoch, keď profesia je na týchto danostiach priamo založená. Keďže však pri pohovoroch sa môže o objektívnosti v niektorých prípadoch pochybovať, sú zabezpečené pohovormi pred minimálne trojčlennou komisiou so šablónou kriteriálneho hodnotenia za jednotlivé sledované položky. Kritériá sú určené tak, aby všestranne posúdili tie predpoklady, ktoré sú pre štúdium rozhodujúce. Nemajú diskriminačný charakter, ale sledujú cieľ selektívnosti pri výbere najvhodnejších.

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky. Zahraničným študentom, ktorí nevedia dobre komunikovať, sa spravidla odporučí mesačný jazykový kurz v Metodickom centre UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Rovnocennosť dokladov o vzdelaní získaných na stredných školách v zahraničí upravuje zákon č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení predpisov. Pri dokladoch o vzdelaní z Rakúska/Nemecka uznanie nie je potrebné. Uznanie dokladu absolventa strednej školy v zahraničí z nečlenského štátu EÚ je v kompetencii príslušného školského úradu. Rovnocennosť dokladov o stredoškolskom vzdelaní v zahraničí upravuje vyhláška č. 207/1993 Zb. v znení neskorších predpisov.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela