RSS RSS print

Možnosti uplatnenia absolventa

Názov študijného programu

Aplikovaná informatika

Číslo a názov študijného odboru

9.2.9 Aplikovaná informatika

 

 

Stupeň vysokoškolského štúdia

Prvý

Profil absolventa

     Absolventi študijného programu 1. stupňa vysokoškolského štúdia aplikovanej informatiky dokážu analyzovať, navrhovať, realizovať a udržiavať softvérové systémy informačných technológií tvorivo a samostatne. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal znalosti v oblasti softvérových systémov, umožňujúce mu využiť aplikácie informatiky v priemysle, ekonomike, vzdelávaní, zdravotníctve a ďalších odvetviach.

     Absolvent nadobudne skúsenosti s uplatnením metód analýzy a syntézy softvérových systémov,  experimentálnym návrhom na základe analýzy získaných údajov a pod. Absolvent môže pracovať v celej šírke softvérových aplikácií informačných technológií, v ktorých uplatňuje metódy a techniky návrhu a programovania.

     Ako vyplýva z modulov povinne voliteľných predmetov v súčinnosti s bakalárskymi projektami, dôraz je kladený na hlbšiu špecializáciu absolventa v aplikáciách webových, gridových a cloudových technológií alebo v informačných systémoch, s cieľom pripraviť ho na riešenie úloh praxe. Špecializácia absolventa je na jednej strane determinovaná najnovšími svetovými  trendmi v oblasti informatiky a informačných technológií a na druhej strane požiadavkami IT firiem, v ktorých si absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie a to nie len na regionálnej úrovni (napr. Microcomp, s.r.o., Softip, a.s., Enprovia s.r.o., DATALAN, a.s., ŽP Informatika, s.r.o., WebCreators, s.r.o., Webra, s.r.o., BBxNet, s.r.o., Nettech, s.r.o., Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., IBM Slovakia, s.r.o., atď.)

     Absolventi, ktorí si zvolia aplikačnú doménu do určitého odvetvia priemyslu, ekonomiky, vzdelávacej sústavy, verejného, štátneho a súkromného sektora, do bankovníctva, dopravy, zdravotníctva, geodézie, atď. si nachádzajú uplatnenie (napr. Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Slovenská agentúra životného prostredia, úrady verejnej a štátnej správy, Železiarne Podbrezová, daňové úrady, zdravotné a sociálne poisťovne, neziskový a súkromný sektor, základné, stredné a vysoké školy). Absolvent je schopný sa po ukončení štúdia uplatniť v praxi, ale aj úspešne pokračovať v 2. stupni štúdia aplikovanej informatiky.

 

Stupeň vysokoškolského štúdia

Druhý

Profil absolventa

     Absolventi študijného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia aplikovanej informatiky dokážu analyzovať, navrhovať, realizovať a udržiavať softvérové systémy informačných technológií a vykonávať výskum v danej oblasti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal hlboké znalosti softvérových systémoch, umožňujúce mu využiť aplikácie informatiky v priemysle, ekonomike, vzdelávaní, zdravotníctve a ďalších odvetviach.

     Aby bol absolvent schopný budovať rigorózny vedecký prístup, nadobudne skúsenosti s uplatnením pokročilých metód analýzy a syntézy softvérových systémov, formuláciou a overovaním hypotéz, experimentálnym návrhom na základe analýzy získaných údajov a pod. Absolvent môže pracovať vedecky v celej šírke softvérových aplikácií informačných technológií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a programovania.

     Špecializácia absolventa je na jednej strane determinovaná najnovšími svetovými  trendmi v oblasti informatiky a informačných technológií a na druhej strane požiadavkami IT firiem, v ktorých si absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie a to nie len na regionálnej úrovni (napr. Microcomp, s.r.o., Softip, a.s., Enprovia s.r.o., DATALAN, a.s., ŽP Informatika, s.r.o., WebCreators, s.r.o., Webra, s.r.o., BBxNet, s.r.o., Nettech, s.r.o., IBM, HP, Continental AG, Pantheon Technologies, Slovak Telekom, Odbor aplikácií SITB MV SR, atď.)

     Absolventi, ktorí si zvolia aplikačnú doménu do určitého odvetvia priemyslu, ekonomiky, vzdelávacej sústavy, verejného, štátneho a súkromného sektora, do bankovníctva, dopravy, zdravotníctva, geodézie, atď. si nachádzajú uplatnenie (napr. Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Slovenská agentúra životného prostredia, úrady verejnej a štátnej správy, Železiarne Podbrezová, daňové úrady, zdravotné a sociálne poisťovne, neziskový a súkromný sektor, základné, stredné a vysoké školy). Absolvent je schopný sa po ukončení štúdia uplatniť v praxi, ale aj úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu informatiky.

 

Názov študijného programu

Učiteľstvo informatiky v kombinácii predmetov

Číslo a názov študijného odboru

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov

 

 

Stupeň vysokoškolského štúdia

prvý

Profil absolventa

     Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo informatiky v kombinácii predmetov v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov získa titul "Bakalár/Bakalárka" (Bc.).

     Absolvent študijného programu je pripravený na vstup do edukačnej praxe. Je oprávnený asistovať pri vyučovaní predmetu Informatika na základných a stredných školách všetkých typov.

     Dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky aj pre vykonávanie aktivít špecialistu v informatike, počítačovej grafike, v informačných a databázových systémoch, v programovaní, informačných a počítačových sieťach, informačných technológiách, multimédiách a didaktike informatiky. Je rovnako schopný práce aj v tvorbe a implementácii softvérových produktov, informačných technológií a sietí, môže organizovať a školiť pracovníkov pre informačné systémy.

     Zároveň má predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole. V prípade pozitívneho rozhodnutia je kvalitne pripravený pre absolvovanie druhého stupňa študijného programu Učiteľstvo informatiky v kombinácii predmetov v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov.

 

Stupeň vysokoškolského štúdia

druhý

Profil absolventa

     Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo informatiky v kombinácii predmetov v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov získa titul "Magister/Magisterka" (Mgr.).

     Je oprávnený vyučovať predmet Informatika na základných a stredných školách všetkých typov.

     Má kvalitné vedomosti z teoretických základov informatiky, je schopný práce v tvorbe softvérových  produktov,  informačných stechnológií a sietí, môže organizovať a školiť pracovníkov pre informačné systémy, tiež  pracovať ako vedúci alebo člen projektového, vývojového alebo výskumného tímu a v prácach vedeckého charakteru, resp. v manažmente školy.

     Vykonaním rigoróznej skúšky v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,  mu je priznávaný akademický titul „Doktor pedagogiky/Doktorka pedagogiky“ (PaedDr.).

     V prípade rozhodnutia pokračovať v ďalšom štúdiu je kvalitne pripravený pre absolvovanie tretieho stupňa predmetného študijného programu.

=