Algoritmy na grafoch a algebraických štruktúrach

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0487/17
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.
Spoluriešitelia:

Roman Nedela, Jarmila Škrinárová, Štefan Gyurki

Zahraničný projekt:nie

Projekt sa zaoberá známymi problémami z teórie algoritmov. Prvým z nich je problém existencie regulárneho hranového 3-ofarbenia kubického grafu. Sústreďuje sa na vývoj a implementáciu algoritmov, ktoré budú riešiť tento problém v reálnom čase. Okrem štandardných algoritmov riešitelia implementujú a otestujú aj prístupy s využitím teórie tokov, heuristík, randomizovaných algoritmov a paralelného spracovania....