Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 003UMB-4/2017
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Spoluriešitelia:

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
RNDr. Katarína Sebínová, PhD.

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti budúcich učiteľov matematiky a učiteľov na prvom stupni ZŠ v oblasti efektívneho využitia moderných technológií vo vyučovaní prostredníctvom blended learningu, teda kombinácie e-learningových kurzov a klasickej formy vyučovania.