Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/2020
Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Spoluriešitelia:

Dana Horváthová, Michal Vagač, Ľudovít Trajteľ, Jozef Suchý

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na rozvoj algoritmického myslenia žiakov vo vyučovaní informatiky v sekundárnom vzdelávaní v súlade s inovovaným ŠVP. Cieľom je tvorba nových učebných materiálov a metodík výučby v predmete Informatika, ktoré primeraným spôsobom rozvíjajú algoritmické myslenie, na báze aktuálnych, vhodne zvolených úloh, pomocou programovania počítačov a nových programovateľných stavebníc. Výstupom projektu budú online metodické a učebné materiály, semináre a workshopy.