RSS RSS print

Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2017
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Spoluriešitelia:

Ing. Dana Horváthová, PhD.
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na rozvoj vyučovania informatiky v sekundárnom vzdelávaní v súvislosti s odporúčaniami v inovovanom ŠVP. Cieľom je inovácia metodiky výučby vybraných tém v predmete informatika, najmä algoritmické riešenie problémov a práca s informáciami. Súčasťou riešenia projektu je analýza obsahu a metód súčasného vyučovania informatiky.  

=