Fakulta Prírodných vied UMB


Rozširovanie kompetencií v práci s ekosystémom vysokovýkonného počítania

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2017
Doba riešenia projektu:1. 2017 - 31. 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Spoluriešitelia:

Vladimír Siládi

Zahraničný projekt:nie

Projekt sa venuje problematike vysokovýkonného počítania a príprave študentov, ako aj súčasných používateľov HPC infaštruktúry vzhľadom na efektívnosť používania HPC prostriedkov. Cieľom projektu je identifikovať kľúčové oblasti, ktorým je potrebné venovať pri vzdelávaní zvýšenú pozornosť a následne s ohľadom na výsledky výskumu vytvoriť učebné texty.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela