Vybrané kapitoly z dejín počítačov a číslicovej techniky v Banskej Bystrici

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 040UMB-4/2019
Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:doc Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Spoluriešitelia:

MIroslav Melicherčík, Vladimír Siládi

Zahraničný projekt:nie

Edukačno-výskumný projekt zameraný na dotvorenie čo najkomplexnejšieho prehľadu výskumu a vývoja, technologickej prípravy a výroby počítačov a komponentov číslicovej techniky bývalých Závodov výpočtovej techniky v Banskej Bystrici. Plánovaným výstupom projektu je digitána forma monografie a súvisiaca kolekcia multimediálnych dokumentov o produktoch, partnerských inštitúciách a kľúčových riešiteľoch. Súbežným výstupom je dotvorenie stálej Expozície počítačov a číslicovej techniky zakladateľa Katedry informatiky FPV UMB, prof. Koleničku.