Vyučovanie matematiky a informatiky pomocou elektronických interaktívnych komponentov

Informácie o projekte

Zadávateľ:Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR
Koordinujúca organizácia:Trnavská univerzita v Trnave
Číslo projektu:KEGA 004TTU-4/2021
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Spoluriešitelia:

Pavol Hanzel, Katarína Sebínová, Dana Horváthová,

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti žiakov základných škôl (a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií) prostredníctvom efektívneho začlenenia moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky. Na úspešné dosiahnutie uvedeného cieľa je potrebné nadviazať na výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich projektoch najmä tým, že budú vytvorené ďalšie nové kurzy a aplety pre témy, ktoré ešte neboli pokryté a naďalej sa budú udržiavať a aktualizovať vytvorené kurzy a aplety. Okrem vytvorenia nových kurzov sú plánované školenia pre učiteľov v rámci Klubu učiteľov informatiky na UMB a v rámci kraja workshopy na školách.  Experimentálne bude overovaná efektívnosť vyučovania matematiky a informatiky formou blended learningu, teda kombinácie klasického vyučovania a e-learningových kurzov s interaktívnymi aplikáciami.