Vyučovanie robotiky s využitím sociálnych sietí

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2011
Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.
Spoluriešitelia:

Ľudovít Trajteľ
Vladimír Siládi
Alžbeta Michalíková
Michal Vagač
Peter Trhan

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na tvorbu a implementáciu nových učebných materiálov voľne dostupných pre výučbu informatiky a informatickej výchovy interatívnou formou (e-learning) s využitím sociálnych sietí. Obsahom učebných materiálov je algoritmizácia a programovanie s využitím detskej robotickej stavebnice. Cieľovou skupinou sú učitelia základných škúl, vyučujúci informatiku, alebo učitelia, ktorí vedú záujmový krúžok algoritmizácie a programovania na základných školách a pod.