Fakulta Prírodných vied UMB


Katedra matematiky

Kde nás nájdete

KM FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

V komplexnej akreditácii vysokých škôl za obdobie rokov 2002 - 2007 (http://www.akredkom.sk/zapis/444fo/priloha5.pdf, str.40) ako aj prakreditácii za roky 2008 - 2013 (http://www.akredkom.sk/zapis/884fo/prku8861.pdf , str. 11)   získalo naše pracovisko vo vednej oblasti Matematika a štatistika  najvyššie možné hodnotenie „A“. V nedávnom hodnotení vedeckej činnosti (VER - Verification of Excellence in Research) bola katedra matematiky medzi najlepšími pracoviskami na Slovensku.

Členovia katedry (skupinové foto) sa orientujú na výskum v rôznych ob­las­tiach matematiky (dynamické systémy,  kombinatorika a teória grafov, teória fuzzy množín, teória pravdepodobnosti, univerzálna algebra, ekonometria a iné) a v oblasti teórie vyučovania matematiky. Výskum má medziná­rodnú úroveň, vďaka čomu sú naši pracovníci pozývaní na pracovné pobyty a na zahraničné vedecké konferencie, často ako tzv. pozvaní prednášatelia.

Akreditačná komisia v roku 2015 v rámci svojho pilotného projektu identifikovala 37 špičkových vedeckých tímov na slovenských vysokých školách (http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=spickove_timy1). Jeden z nich, s názvom Akcie grúp a pologrúp v diskrétnej matematike a dynamických systémoch, je práve na našej Katedre matematiky. Pritom len dva tímy sú na vysokých školách, ktoré nemajú sídlo v Bratislave a Košiciach (UK ich má 19, TUKE 5, STU 4, UPJŠ 3, VŠMU 2, VŠVU 2, TU Zvolen 1, UMB 1). V oblasti výskumu  Matematika a štatistika sú okrem nášho tímu ešte ďalšie tri (dva na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, jeden na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej Univerzity v Košiciach).

V súčasnosti má katedra akreditované dva bakalárske študijné programy (Matematika, Učiteľstvo matematiky – v kombinácii predmetov), dva magisterské študijné programy ( Matematika v analýze dát a vo financiách,  Učiteľstvo matematiky – v kombinácii predmetov) a jeden doktorandský študijný program (Matematická analýza). Niektoré dôvody, prečo študovať u nás, nájdete tu.

Vďaka intenzívnej vedeckej spolupráci so zahraničnými matematickými vysokoškolskými pracoviskami a matematickými ústavmi môžu najlepší študenti magisterského a doktorand­ské­ho stupňa štúdia absolvovať časť štúdia v rámci programu Erasmus na Karlovej univerzite v Prahe a na mnohých univerzitách najmä v západnej Európe (Universidad de Murcia (Španielsko), Universität Potsdam (Nemecko), ...).

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v  študijných programoch: Učiteľstvo matematiky (PaedDr.) a Matematika v analýze dát a vo financiách (RNDr.).

V roku 2008 získala katedra aj práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore Matematika.

Od roku 1993 katedra vydáva časopis Acta Universitatis M. Belii, Series Mathematics. Stručné referáty o článkoch v ňom uverejnených možno nájsť v referátových časopisoch Math. Reviews a Zentralblatt Math.

Ka­te­dra má dobre vybavenú knižnicu, ktorá sa každoročne rozrastá o mnohé zaujímavé tituly.

Vyučovanie predmetov využívajúcich informačno-komunikačné technológie prebie­ha v počítačových učebniach, do ktorých majú študenti prístup aj mimo vyučovania. Z prostriedkov získaných prostredníctvom medzinárodných projektov sa zakúpil matematický systém MAPLE, štatistický systém SPSS, okrem neho je využívaný program R, programovacie jazyky Java, C a C++, TeX a ďalšie základné programy.

 

Členovia katedry

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
231
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
228
prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
226/c
prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
227
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
229
doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
226b
doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
230
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.

doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, profesijné zamerania: pravdepodobnosť a štatistika, geometria

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F226/c
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
226C
Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
226A
Mgr. Michaela Mihoková, PhD.

Mgr. Michaela Mihoková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
238
Gavaldová Katarína

Gavaldová Katarína

Asistentka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
133

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela