Bakalárske študijné programy

Študijný odbor: Matematika

Študijný program: Matematika

  • dĺžka štúdia: 3 roky
  • forma štúdia: denná
  • garant: doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Stručná charakteristika:

Študenti si osvoja základné poznatky z matematiky, štatistiky a informatiky. Popri štandardnej vysokoškolskej matematike (matematická analýza, algebra, analytická geometria, diskrétna matematika, teória pravdepodobnosti, numerické metódy a iné) sa kladie dôraz na teoretické poznatky využívané pri aplikáciách v iných odboroch a v praxi. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií v praxi. Naučí sa používať poznatky zo štatistiky na riešenie čiastkových úloh zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch. Absolvent si osvojí využívanie systému R na štatistické a numerické výpočty. Je pripravený na absolvovanie magisterského stupňa v matematike a príbuzných disciplínach a na uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnej správe a v súkromnom sektore.


Študijný odbor: Učiteľstvo akakdemických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo matematiky

  • dĺžka štúdia: 3 roky
  • forma štúdia: denná
  • garant: prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Stručná charakteristika:

Počas bakalárskeho stupňa štúdia absolvujú študenti nosné predmety odboru matematika (matematická analýza, algebra, geometria). Osvoja si aj základné poznatky teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky a obozná­mia sa s informačnými technológiami, čo im umožní uplatnenie aj mimo rezortu školstva. Absolventi sa uplatnia v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. Predovšetkým budú pripravení na absolvovanie magisterského stupňa učiteľstva matematiky.