RSS RSS print

Teória vyučovania matematiky - doktorandské štúdium

Študijný odbor  Teória vyučovania matematiky
Študijný program  Teória vyučovania matematiky
Stupeň vysokoškolského štúdia  tretí - PhD     
Štandardná dĺžka štúdia  3 roky (externé štúdium 4 roky)
Garant  Prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
Spolugaranti

 Prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

 Doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Členovia odborovej komisie  členovia odborovej komisie
Profil absolventa

Absolvent je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti teórie vyučovania matematiky, chápať širšie filozofické, sociálne, psychologické súvislosti a teoreticko-koncepčné východiská pedagogických modelov vzdelávania v matematike na všetkých stupňoch školskej prípravy a ich didaktické aplikácie. Je spôsobilý pôsobiť aj vo vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky.

Odporúčaný študijný plán
=