Fakulta Prírodných vied UMB


Workshop Intuicionistické fuzzy množiny

 • 19. októbra 2009 sa v priestoroch Inštitútu matematiky a informatiky (spoločné pracovisko SAV a UMB, Ďumbierska 1, Banská Bystrica) konal medzinárodný workshop venovaný problematike Intucionistických fuzzy množín
 • Program workshopu pozostával z referátov domácich aj zahraničných hostí.
  • prof. Krassimir Atanassov: On intuitionistic fuzzy substraction
  • RNDr. Jana Špirková, PhD.: Utility function in general insurance
  • doc. RNDr. Vladimír Janiš,CSc.: T-norm based cuts on IF sets
  • RNDr. Lenka Lašová: D-posets
  • RNDr. Pavol Kráľ, PhD.: Cardinality base similarity of IV fuzzy sets
 • Odbornými garantmi podujatia boli prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (Banská Bystrica) a prof. Krassimir Atanassov (Sofia, Bulharsko).

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela