Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Číslo projektu:APVV-0223-10
Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
Spoluriešitelia:

Martin Škoviera - FMFI UK
Ján Karabáš
Miroslav Haviar
Kan Hu

Zahraničný projekt:nie

Cieľolm projektu je prehĺbenie porozumenia farbení a tokov na grafoch, symetrií grafov a príbuzných kombinatorických štruktúr s využitím algebry, kombinatoriky a topológie. Okrem vedeckých publikácií a konferenčných prezentácií chceme vytvoriť riešiteľský kolektív umožňujúci spoluprácu skúsených vedeckých pracovníkov s pracovníkmi do 35 rokov a doktorandmi. Očakávame tiež prepojenie nášho výskumu so Seminárom z teórie grafov. Súčasťou projektu je aj organizácia 6.medzinárodnej konferenicie GEMS.