Analýza citlivosti v ekonometrických modeloch

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:VEGA 1/0692/20
Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je skúmanie analýzy citlivosti, vzhľadom na identifikačné predpoklady v ekonometrických modeloch systematickým spôsobom. Projekt sa skladá z dvoch prepojených výskumných línií. Bude skúmať, ako problémy výberovej selekcie a endogeneity ovplyvňujú identifikáciu v kontexte mediačnej analýzy ...