Efektivita blended learningu v príprave budúcich učiteľov matematiky

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 008UMB-4/2013
Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
Spoluriešitelia:

Katarína Sebínová
Štefan Kováčik
Michaela Chvojková

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti budúcich učiteľov matematiky a učiteľov na 1.stupni ZŠ v oblasti efektívneho využitia moderných tehnológií vo vyučovaní prostredníctvom blended learningu, teda kombinácie e-learningových kurzov a klasickej formy vyučovania.