Ekonometrické metódy na identifikáciu priemerného efektu intervencie

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0843/17
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
Spoluriešitelia:

Roman Nedela

Zahraničný projekt:nie

Projekt sa zaoberá identifikáciou priemerného efektu intervencie v ekonometrických modeloch. V mnohých situáciách je štatistická metodológia vyvinutá na skúmanie experimentálnych dát nevhodná pre typy dát s ktorými sa pracuje v ekonómii. Komplikácie možu vzniknúť napríklad keď: subjekty odmietajú intervenciu, dáta nie sú náhodnou vzorkou alebo intervencia je endogénna. Ambíciou projektu je prispieť k rozvoju metodológie na riešenie týchto problémov ...