Grupy symetrií máp

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu:APVV-SK-CN-0009-12
Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
Spoluriešitelia:

Shaofei Du - Capital Normal University Beijing

Zahraničný projekt:nie