Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Pedagogická fakulta,  Trnavská univerzita v Trnave

Číslo projektu:KEGA 003TTU-4/2018
Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Pavol Hanzel,CSc.
Spoluriešitelia:

Katarína Sebínová, Patrik Voštinár

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti žiakov základných škôl (a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií) prostredníctvom efektívneho začlenenia moderných technológií do vyučovania matematiky.