Koherentné konfigurácie, algebraické a kombinatorické štruktúry a ich aplikácie v algebraickej teórii grafov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

ieľolVedecká grantová agentúra MŠ SR

 

Číslo projektu:VEGA 1/0988/16
Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. Klin Mikhail
Spoluriešitelia:

Štefan Gyurki
Roman Nedela
Ján Karabáš

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je preskúmať význam a možnosti techniky koherentných konfigurácií na riešenie problémov algebraickej teórie grafov. Vylepšené programy pre počítačovú algebru budú použité na konštrukciu nových objektov a na výskum ich symetrií. Experimentálne objavené objekty sa budú teoreticky opisovať a začleňovať do existujúcej teórie. Osobitne sa plánuje skonštruovať nové triedy koherentných extremálnych grafov a nových tried orientovaných silne regulárnych grafov.