Mapy s vysokým stupňom symetrie a diskrétne akcie grúp na plochách

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu:APVV-SK-PT-0004-12
Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
Spoluriešitelia:

Antonio Breda d´Azevedo - University of Aveiro
Ján Karabáš

Zahraničný projekt:nie

V rámci projektu budú skúmané zovšeobecnenia klasických Archimedovských máp na plochy vyšších rodov. Ciele projektu sú:

  1. Klasifikácia nedegenerovaných hranovo-trnzitívnych máp malých rodov
  2. Preskúmanie vrcholovo-tranzitívnych máp triangulárneho a kvadrangulárnehoorbofoldového typu (0;k;m;n), (0;k;m;n;l)