Minimálnosť a chaos v dynamických systémoch

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0158/20
Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
Spoluriešitelia:

Ľubomír Snoha
Matúš Dirbák
Roman Hric

Zahraničný projekt:nie

Projekt je venovaný dynamickým systémom na (kompaktných aj nekompaktných) topologických priestoroch, ktoré sú dané spojitým zobrazením (homeomorfizmom), prípadne všeobecnejšie akciou pologrupy (grupy). Medzi problémami navrhovanými na skúmanie sú: topologické vlastnosti minimálnych priestorov, minimálnosť súčinov priestorov, topologická štruktúra minimálnych množín, generický chaos, determinizmus vybraných tried systémov.