Prirodzené duality: piggyback konštrukcie, bohrovské kompaktifikácie a prezentácie zväzovo-usporiadaných algebier

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0337/16
Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
Spoluriešitelia:

Guffová Daniela

Zahraničný projekt:nie

Nadväzujúc na prácu Davey-Haviar-Priestley (2014), budú študované piggyback konštrukcie plných a silných prirodzených dualít. Projekt pokračuje v skúmaní bohrovských kompaktifikácií šruktúr prostredníctvom funktora prirodzeného rozšírenia odvodeného z prirodzených dualít v práci Davey-Haviar-Priestley (2015).