Topologické a algebraické aspekty minimálnych dynamických systémov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:APVV-15-0439
Doba riešenia projektu:1. Jún 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc.
Spoluriešitelia:

Matúš Dirbák, Vladimír Špitalský, Roman Hric, Peter Maličký

Zahraničný projekt:nie

Projekt je venovaný rôznym aspektom minimálnosti v topologickej dynamike. V projekte sú študované grupové rozšírenia minimálnych systémov, minimálne systémy vo forme priameho súčinu a možné využitie skoro rigidných priestorov pre konštrukciu príbuzných kontrapríkladov, ako aj topológiu minimálnych priestorov s dôrazom na lokálnu topológiu nehomogénnych priestorov. Pozornosť sa venuje aj rôznym variantom minimálnosti, najmä v nekompaktných priestoroch, pre systémy s diskrétnym ako aj spojitým časom.