Tvorba vedeckých informácií na podporu politík trhu práce

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Ekonomický ústav SAV

Číslo projektu:APVV-17-0329
Doba riešenia projektu:1. August 2018 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je podpora tvorby politík v oblasti trhu práce a zmien daňovo odvodového systému prostredníctvom tvorby relevantných vedeckých informácii. Hlavný cieľ bude dosiahnutý v rámci troch nosných aktivít projektu. Prvou aktivitou je spracovanie administratívnych údajov za účelom ex-post vyhodnocovania účinnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Druhá aktivita zastrešuje vývoj a úpravy modelu VZAM, vyvinutého na Ekonomickom ústave SAV v rámci predchádzajúcich APVV projektov. Tretia aktivita je venovaná jednak komunikácii špecifických požiadaviek decíznej sféry a vývoju jednotlivých aplikácii metodík vyhodnocovania dopadov verejných politík.