Konferencia 2020

Začiatok (dátum, čas):12. 10. 2020, 0:00
Koniec (dátum, čas):13. 10. 2020, 0:00
Poplatok:uvedený v pozvánke

Kontaktná osoba: Ing. Martin Kučerka, PhD.

Vážené kolegyne, kolegovia.

Vzhľadom k pandémii Korona-vírusu na Slovensku i v okolitých krajinách Vám oznamujeme, že 36. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávanie, plánovaný na 12.-13.10.2020, sa v tomto  roku neuskutoční. Plánovaný program konferencie, vrátane workshopov sa presúva na október 2021.

I napriek danej skutočnosti je našou snahou, aby časopis Technika a vzdelávanie ročník 9, č.1 a č. 2 bol aj v roku 2020 vydaný. Preto Vám oznamujeme, že príspevky do časopisu môžete zasielať bez poplatku v rozsahu do 10 strán.

Texty príspevkov spracované podľa pokynov (sú uvedené ako samostatný súbor) žiadame poslať v elektronickej forme, alebo v printovej + CD spolu s  recenznými posudkamivyhlásením autora v printovej forme: do 14.09. 2020

na adresu:

Ing. Martin KUČERKA, PhD.
Fakulta prírodných vied UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic.

V časopise budú uverejnené príspevky len tých autorov, ktorí k príspevku dodali dva recenzné posudky podľa pokynov a vyhlásenie autora. Príspevky dodané v nesprávnej úprave alebo odovzdané po termíne nebudú zaradené do časopisu Technika a vzdelávanie. Našou snahou je, aby časopis bol vydaný v decembri 2020.

Očakávame, že i napriek netradičnej situácii na pracoviskách, ako stáli prispievatelia zašlete svoj príspevok a tak spoločne podporíme vydanie časopisu Technika a vzdelávanie aj v roku 2020.

Za Vašu snahu a ochotu Vám v mene Redakčnej rady časopisu ďakujem.

S úctou

                                   prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., šéfredaktor časopisu.