Fakulta Prírodných vied UMB


Diverzifikácia a posilnenie pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov s dôrazom na technické vzdelávanie

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 019UMB-4/2018
Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Spoluriešitelia:

Petra Kvasnová, Daniel Novák, Milan Ďuriš, Tomáš Valent, Ivana Pandurovič

Zahraničný projekt:nie

V snahe prispieť k modernizácii vysokoškolského vzdelávania je cieľom projektu vytvoriť komplexný, nadčasový učebný materiál pre budúcich učiteľov predmetu Technika, pozostávajúci z vysokoškolskej učebnice a multimediálnej didaktickej podpory, v ktorej budú zakomponované najnovšie výsledky výskumu z riešenej oblasti získané na príslušných domácich a zahraničných spolupracujúcich pracoviskách. 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela