Fakulta Prírodných vied UMB


Výskum miery korelácie medzi vedomosťami a zručnosťami riešiť technické problémy v odbornom a technickom vzdelávaní

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:VEGA 1/0147/19
Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Spoluriešitelia:

Ján Stebila, Milan Ďuriš, Ján Pavlovkin

Zahraničný projekt:nie

Cieľom vedeckého projektu je verifikovať vplyv nadobudnutých vedomostí a zručností na riešenie technických problémov u edukantov na strednom stupni vzdelávania, Efektívne riešenie technických problémových úloh si vyžaduje fundamentálne nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností už v nižšom a strednom vzdelávaní.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela