Katedra životného prostredia

Katedra životného prostredia sa zameriava na problematiku tvorby a ochrany životného prostredia na báze spoločensko-prírodovedného základu.

Kde nás nájdete

KŽP FPV UMB
Tajovského 55
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra životného prostredia v súčasnosti zabezpečuje výučbu v akreditovanom študijnom odbore 4.3.3. Environmentálny manažment v študijnom programe Bezpečnosť životného prostredia v bakalárskom (Bc.) a v študijnom programe Environmentálne manažérstvo v magisterskom (Mgr.) stupni. Zároveň má priznané právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác (RNDr.).

Výskumnou činnosťou sa zameriava na problematiku tvorby a ochrany životného prostredia na báze spoločensko-prírodovedného základu. Je vyprofilovaná na dve základné oddelenia: Oddelenie environmentálneho manažérstva a Oddelenie hodnotenia humánnych a environmentálnych rizík. Výskumné oblasti katedry predstavujú systémy environmentálneho riadenia subjektov a integrovaný manažment v právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch, vplyvy životného prostredia na ľudské zdravie, identifikácia a hodnotenie environmentálnych rizík a krízový manažment, manažment zachovania obnovy a využitia prírodných, kultúrnych a spoločenských hodnôt a ich vedecký výskum s dôrazom na kreovanie projektov v spolupráci so samosprávou a tretím sektorom, trvalo udržateľný rozvoj, environmentálna politika, environmentálna výchova a osveta a s tým súvisiace manažérske zručnosti.

V rámci riešenia grantových úloh sa katedra prioritne zameriava, pod vedením prof. RNDr. Petra Andráša, CSc., na determináciu environmentálnych rizík banskej krajiny, analýzu ťažkých kovov, ich dopad na jednotlivé zložky životného prostredia, biodiverzitu, rastlinné pletivá, ako aj na migráciu ťažkých kovov v systéme substrát – pôda – rastliny. Pod vedeném doc. Ing. Mareka Drimala, PhD. realizuje výskum hodnotenia rizík s humánnym a environmentálnym dopadom.

Členovia katedry

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 5810
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
110
Mgr. Ševčíková Janka, PhD.

Mgr. Ševčíková Janka, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Telefón:
048 446 5801
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
101
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 5808
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
108
prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD.

prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
107
doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Telefón:
048 446 5805
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
105
doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 5802
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
102
RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijný poradca

Telefón:
048 446 5803
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
103
Ing. Pavol Midula,PhD.

Ing. Pavol Midula,PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor pre ERASMUS

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
111
Ing. Katarína Trnková, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Členka Akademického senátu FPV UMB

Telefón:
048 446 5809
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
109
Mgr. Zuzana Piliarová

Mgr. Zuzana Piliarová

Asistentka

Telefón:
048 446 7101
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
101a