Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Profil absolventa

Základnú platformu bakalárskeho stupňa štúdia predstavuje spoločensko-prírodovedný základ (3 semestre) ukončený vypracovaním a obhájením odborného projektu a vykonaním kolokviálnej štátnej skúšky. Uvedenú platformu v nadstavbe dopĺňa environmentálno-manažérsky základ (2 semestre) ukončený odborným projektom a vykonaním kolokviálnej štátnej skúšky.

Formy štúdia

  • Denná forma - 6 semestrov
  • Externá forma - 8 semestrov

Profil absolventa

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia ŠP Bezpečnosť životného prostredia majú primerané teoretické aj praktické znalosti zo systémov manažérstva životného prostredia, environmentálneho práva a legislatívy EU a SR.
Má základné znalosti o ekonomických súvislostiach riešenia ochrany životného prostredia. Environmentálny manažér so silným prírodovedným základom, ovládajúci základné princípy technických riešení a  pedagogicko-psychologické nástroje na formovanie verejnej mienky a zvyšovania angažovanosti obyvateľov smerom k trvalo udržateľnému spôsobu života, sa uplatní ako environmentálny inštruktor, koordinátor alebo poradca pre prácu s verejnosťou v chránených územiach, na úrovni štátnej správy, miestnych samospráv, v treťom sektore a ekocentrách.

Teoretické vedomosti
Absolvent ŠO 4.3.3 Environmentálny manažment, ŠP Bezpečnosť životného prostredia pozná:
• systematiku a základné princípy ochrany zložiek životného prostredia,
• legislatívne limity a normy v oblasti ŽP,
• základné princípy výrob, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a ich súvislosti s právnymi predpismi ochrany životného prostredia,
• princípy riadenia environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií,
• programové prostriedky pri spracovávaní environmentálnych projektov,
• psychosociálne a pedagogické determinanty  vývinu  človeka a spoločnosti,
• teoretické základy ekologických a zdravotných rizík spojených s fyzikálnymi, chemickými, biologickými  psychosociálnymi faktormi životného prostredia. 

Praktické schopnosti
Absolvent ŠO 4.3.3 Environmentálny manažment, ŠP Bezpečnosť životného prostredia dokáže:
• analyzovať  zložky environmentálnych procesov (biologické, ekologické, ekonomické, sociálne) a navrhovať ich implementáciu na rôznych úrovniach
• riešiť environmentálne problémy menších prevádzok v obciach,
• vypracovávať stanoviská pri plánovaní a schvaľovaní výrobných činnosti a odpadového hospodárstva v kompetenciách obcí,
• pracovať aj na úrovni environmentálneho manažéra menších výrobných prevádzok a v komunálnej sfére,
• prijímať efektívne  manažérske  rozhodnutia vo väzbe na trvalo udržateľný rozvoj,
• aplikovať  nástroje efektívneho pôsobenia  na uvedomovacie procesy obyvateľstva.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa
Absolvent ŠO 4.3.3 Environmentálny manažment, ŠP Bezpečnosť životného prostredia:
• ovláda základy výpočtovej techniky,
• dokáže pracovať s informačnými zdrojmi, efektívne ich vyhodnocovať a využívať,
• ovláda rôzne nástroje komunikácie a vie ich primerane využívať.