Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Plán štúdia

Študijný program: Environmentálne manažérstvo
Študijný odbor: 1615 Environmentálny manažment
Stupeň štúdia: druhý
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka: 2 roky (denná), 3 roky (externá)
Metóda štúdia: kombinovaná

Povinné predmety

Kód predmetu

Názov predmetu

Roč./sem.

Kredity

Hodinová záťaž študenta

Rozsah*

P-S-C/L

Vyučujúci

KZP FPV/2d-em-107

Hodnotenie dopadov

na životné prostredie

1/Z

4

120

2-1-0

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

KZP FPV/2d-em-109

Ekonomická analýza a tvorba environmentálnych projektov

1/Z

5

150

2-2-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

KZP FPV/2d-em-110

Zdravie a životné prostredie

1/Z

6

180

2-2-0

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KZP FPV/2d-em-111

Integrovaná prevencia a kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia, vôd a odpadov

1/L

6

180

3-2-0

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

KZP FPV/2d-em-112

Hodnotenie životného cyklu (LCA)

1/L

4

120

1-2-0

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

KMA FPV/2d-STL-120

Štatistika

1/L

4

120

1-2-0

RNDr. Katarína Sebínová, PhD.

KZP FPV/2d-em-113

Integrované manažérstvo

a audítorstvo

2/Z

5

150

2-2-0

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

KZP FPV/2d-em-114

Inteligentné produkčné systémy a udržateľný rozvoj

2/Z

5

150

1-1-1

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

KZP FPV/2d-em-115

Sanácie environmentálnych záťaží

2/Z

5

150

2-2-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KZP FPV/2d-em-116

Seminár k diplomovej práci

2/Z

4

120

0-2-0

vedúci diplomovej práce

KZP FPV/2d-em-117

Základy podnikania v environmentálnych službách

2/L

4

120

2-2-0

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

KZP FPV/2d-em-118

Štátna skúška

Diplomová práca s obhajobou a kolokviálna skúška z environmentálneho manažérstva

2/L

20

600

 

vedúci diplomovej práce

skúšobná komisia štátnej skúšky

SPOLU

72

2160

 

 

 

*rozsah priamej vyučovacej činnosti za týždeň, v prípade potreby sa urči rozsah za semester

 

Povinne voliteľné predmety

Kód predmetu

Názov predmetu

Roč. /sem.

Kredity

Hodinová záťaž študenta

Rozsah*

P-S-C/L

Vyučujúci

KZP FPV/2d-em-202

Ekosystémové služby

1/Z

4

120

2-1-0

doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

KZP FPV/2d-em-203

Environmentálna politika a manažérstvo

1/Z

3

90

2-1-0

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

KZP FPV/2d-em-204

Informačné a komunikačné technológie

v environmentalistike

1/Z

3

90

1-1-0

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

Mgr. Michaela Žoncová, PhD.

KZP FPV/2d-em-206

Terénne praktikum (staré záťaže a výroba)

1/Z

3

90

40/sem.

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

KZP FPV/2d-em-205

Environmentálne manažérstvo v urbánnom plánovaní

1/L

4

120

1-1-1

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

KZP FPV/2d-em-210

Environmentálne manažérstvo vidieckych regiónov

1/L

4

120

1-1-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

KZP FPV/2d-em-208

Technické aspekty pracovného prostredia

1/L

6

180

2-3-0

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

KZP FPV/2d-em-201

Globálne problémy životného prostredia

1/L

4

120

2-0-0

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Ing. Katarína Trnková, PhD.

KGGKE FPV/2d-geo-002

Aplikácie GIS

1/L

4

120

1-0-2

RNDr. Matej Masný, PhD.

KBE FPV/2d-eko-108

Obnovná ekológia

2/Z

4

120

2-2-0

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

KZP FPV/2d-em-207

Toxikológia pracovného prostredia

2/Z

4

120

2-2-0

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

KZP FPV/2d-em-104

Udržateľný rozvoj

2/Z

4

120

2-0-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

KZP FPV/2d-em-211

Analýza a monitoring emisií a kvality ovzdušia, vôd a odpadov

2/Z

4

120

1-2-0

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

KZP FPV/2d-em-212

Manažérstvo rizika

2/Z

4

120

2-1-1

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

KZP FPV/2d-em-209

Územný systém ekologickej stability

2/L

3

90

1-1-0

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 30 kreditov za celé štúdium.

Študent si počas štúdia zapíše výberové predmety podľa vlastného výberu z ponuky predmetov študijných programov Fakulty prírodných vied alebo iných fakúlt UMB tak, aby získal celkový počet kreditov potrebných na ukončenie magisterského štúdia, t.j. 120 kreditov v celkovej hodnote vrátane kreditov za štátnu skúšku.