Fakulta Prírodných vied UMB


Veda a výskum

Vedecko-výskumné aktivity katedry životného prostredia sú zamerané na tieto štyri základné oblasti:

  • Systémy environmentálneho riadenia subjektov a integrovaný manažment
  • Trvalo udržateľný rozvoj, environmentálna politika, environmentálna výchova a osveta a s tým súvisiace manažérske zručnosti
  • Vplyvy životného prostredia na ľudské zdravie, identifikácia a hodnotenie environmentálnych rizík a krízový manažment
  • Manažment zachovania, obnovy a využitia prírodných, kultúrnych a spoločenských hodnôt

emas


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela