RSS RSS print

JPI

Národné výskumné programy EÚ patria medzi špičkové vo svetovom meradle. V európskom priestore však fungujú izolovane. V roku 2008 Európska komisia zahájila proces Spoločného programovania – SP (Joint Programming - JP) s cieľom vybudovania spoločného Európskeho výskumného priestoru – EVP (European Research Area – ERA). Hlavným cieľom je  sústrediť národné výskumné iniciatívy do spoločného riešenia aktuálnych problémov a tak vytvoriť spoločnú platformu európskeho výskumu. V roku 2009 bolo identifikovaných 10 oblastí výskumu:

  • Alzheimerova choroba a iné neurodegeneratívne ochorenia; Poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť a klimatická  zmena;
  • Poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť a klimatická zmena;
  • Zdravá výživa pre zdravý život;
  • Kultúrne dedičstvo a globálna zmena: nová výzva pre Európu;
  • Urbánna Európa – globálne problémy urbanizácie, spoločné európske riešenia;
  • Spoločné znalosti o klíme v Európe;
  • Viac rokov, lepší život - potenciál a výzvy v oblasti demografických zmien;
  • Antimikrobiálna rezistencia - výzva v mikrobiológii - narastajúce nebezpečenstvo pre ľudské zdravie;
  • Voda ako výzva v meniacom sa svete;
  • Zdravé a produktívne moria a oceány.

Naša katedra sa stala koordinátorom spájania sa výskumných projektov v oblasti Kultúrne dedičstvo a globálna zmena: nová výzva pre Európu pre Slovenskú republiku so zastupovaním v európskych štruktúrach JPI CH v Ríme.

Cieľ:

Identifikovať priority v oblasti výskumu kultúrneho dedičstva v EÚ, odstrániť existujúce nedostatky vo výskume a zavádzať inovačné metódy, zosúladiť Strategickú výskumnú agendu s národnými programami, zabezpečiť spoluprácu s verejnosťou, verejným a privátnym sektorom, posilniť vzájomnú prepojenosť medzi výskumom a politikou, posilniť Európsky výskumný priestor.

Viac na

http://www.heritageportal.eu/

http://www.jpi-culturalheritage.eu

Európske kultúrne dedičstvo sa v celosvetovom meradle vyznačuje najväčšou diverzitou a každoročne priťahuje milióny návštevníkov. Je podstatou kultúrnej identity a integrity národov žijúcich v EÚ. Zohráva aj mimoriadnu úlohu v ekonomike, najmä v sektore cestovného ruchu, prispieva k riešeniu problematiky nezamestnanosti. V súčasnosti je však kultúrne dedičstvo, hmotné aj nehmotné, vystavené mnohým hrozbám vrátane klimatickej zmeny, znečisťovania životného prostredia, narastajúcej urbanizácie, masového turizmu, nedbanlivosti, vandalizmu a terorizmu. Aby sa zastavil postupný úpadok a znehodnocovanie kultúrneho dedičstva je nutné prijať efektívnu stratégiu, metódy a nástroje jeho ochrany.

Strategická výskumná agenda – témy:

Strategická výskumná agenda - priority:

Zapojenie sa členov katedry k roku 2013*

Ochrana kultúrneho dedičstva

-

Podpora nových materiálov a technológií

-

Prispôsobenie sa klimatickej zmene a zmiernenie jej následkov na KD

+

Tvorba vedomostnej základne

+

Sieťovanie údajov a informácií

+

Modelovanie zmien

-

Hodnotenie vplyvov životného prostredia

+

Hodnotenie rizík

+

Budovanie vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu

+

Ochrana využívaním KD

-

Zabezpečenie udržateľnosti

+

Bezpečnosť objektov, nálezísk, kultúrnej krajiny

+

Informácie o KD, ich digitalizácia, šírenie

-

Budovanie reflektujúcej spoločnosti

+

Identita a vnímanie významu KD a jeho diverzity

+

Hodnoty a kultúrna pamäť

+

Etika, právo a zodpovednosť

-

 *Priority zapojenia sa členov katedry do oblastí výskumu

 

Na národných úrovniach boli v rámci projektu  sformované Národné konzultačné panely  ako poradné orgány. Ich vytvoreniu v rámci Slovenska predchádzali  spoločné stretnutia odborníkov – Okrúhly stôl  k problematike kultúrneho dedičstva,  zorganizovaný v roku 2011 a 2012 na pôde UMB v Banskej Bystrici. Národný konzultačný panel Slovenska (NKP SK) združuje odborníkov z oblasti hmotného, nehmotného a digitálneho kultúrneho dedičstva.

Zapojenie sa do projektovania  Spoločného európskeho priestoru:

Meno

Zastúpenie v štruktúre JPI CH

Expertízna činnosť v JPI CH

Zastúpenie v štrukturálnych projektoch

Národný konzultačný panel Slovensko

Doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

-

expert-  posudzovateľ projektov

-

-

Ing.Radoslava Kanianska, CSc.

ćlen Výkonného výboru JPI CH

-

riešiteľ – asociovaný partner

člen

PhDr. Ivan Murin, PhD.

člen Správnej rady JPI CH

expert-  posudzovateľ projektov

riešiteľ – asociovaný partner

člen


Asociované partnerstvo vo vedecko-výskumných projektoch 7RP :

Meno

Zastúpenie v štruktúre JPI CH

Expertízna činnosť v JPI CH

Zastúpenie v štrukturálnych projektoch

Národný konzultačný panel Slovensko

Doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

-

expert-  posudzovateľ projektov

-

-

Ing.Radoslava Kanianska, CSc.

ćlen Výkonného výboru JPI CH

-

riešiteľ – asociovaný partner

člen

PhDr. Ivan Murin, PhD.

člen Správnej rady JPI CH

expert-  posudzovateľ projektov

riešiteľ – asociovaný partner

člen


 

=