Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Integrované hodnotenie ekosystémových služieb rôzne environmentálne zaťažených a hospodársky využívaných nivných pôd a návrh zvýšenia ich kapacity

Číslo projektu:VEGA 1/0184/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Manažérstvo environmentálnych a humánnych rizík v kontexte mimoriadnych udalostí

Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Ing. Katarína Trnková, PhD.

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy

Číslo projektu:VEGA-1/0291/19 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Vzdelávacie centrum integrovanej bezpečnosti

Číslo projektu:KEGA 030UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.

Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov

Číslo projektu:APVV SK-CN-2015-0004 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Vývoj technológie s pomocou využitia Miskanta obrovského (Miscanthus giganteus L.) - nového vysokoefektívneho fytoremedianta na zlepšenie biologických vlastností pôd .....

Číslo projektu:04551/GF Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. Valentyna V. Pidlisniuk, DrSc.

Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére

Číslo projektu:KEGA 035UMB-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Emília Hroncová, PhD.

Experimentálne meranie a modelovanie fugitívnych emisií zo spracovania dreva

Číslo projektu:VEGA 1/0547/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.

Parazitické protista - nový predmet s integráciou moderných metód parazitologickej praxe

Číslo projektu:KEGA 041UK-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Katarína Trnková, PhD.

Porovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy

Číslo projektu:VEGA 1/0538/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Zelená ekonomika

Číslo projektu:KEGA 028UMB-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb

Číslo projektu:APVV-0098-12 Doba riešenia projektu:1. Október 2013 - 30. September 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.