Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 035UMB-4/2015
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Emília Hroncová, PhD.
Spoluriešitelia:

Juraj Ladomerský
Peter Andráš
Iveta Marková
Marek Drimal
Judita Tomaškinová
Jana Jaďuďová
Ján Tomaškin

Zahraničný projekt:nie

Projekt je cielene zameraný na výučbu budúcich absolventov - environmentálnych manažérov, na ktorých sa pri ich zamestnaní v priemysle kladú vysoké nároky na špecifické znalosti výrobných a energetických techník. Výstupom projektu bude sedemdielna učebnica o princípoch výrobných, energetických a environmentálnych techník. Jednotlivé diely učebnice budú zamerané na doterajšie a najlepšie výrobné a energetické techniky, vrátane techník nakladania s odpadmi a príslušný manažment ochrany životného prostredia, ako aj environmentálnych záťaží.