Experimentálne meranie a modelovanie fugitívnych emisií zo spracovania dreva

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:VEGA 1/0547/15
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
Spoluriešitelia:

Emília Hroncová
Peter Andráš
Iveta Marková
Marek Drimal
Katarína Trnková
Zuzana Melichová
Iveta Nagyová

Zahraničný projekt:nie

Celosvetovo sa zosilňuje intenzita výskumu vplyvu častíc PM10 a PM2,5 v atmosfére na úmrtnosť obyvateľstva a tiež ďalších možnosti znižovania  emisií týchto častíc, najmä z doteraz nedostatočne evidovaných zdrojov emisií, ako sú napr. fugitívne emisie. Značným problémom sú vysoké neistoty odhadov množstva fugitívnych emisií, pre ktoré dosiaľ nie sú vypracované spoľahlivé metodiky  kvantifikácie a modelovania ich rozptylu. V mnohých súčasných prevádzkach, napr. pri spracovaní dezintegrovanej drevnej hmoty, sa fugitívne emisie stávajú hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Projekt je zameraný práve na túto problematiku. Hlavným vedeckým cieľom je vypracovať metodiku/model kvantifikácie a charakteristiku fugitívných emisií tuhých znečisťujúcich látok (PM10 a PM2,5) zo spracovania dezintegrovanej drevnej hmoty v typických halách.