Integrované hodnotenie ekosystémových služieb rôzne environmentálne zaťažených a hospodársky využívaných nivných pôd a návrh zvýšenia ich kapacity

Informácie o projekte

Zadávateľ:Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Číslo projektu:VEGA 1/0184/21
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Spoluriešitelia:

Marek Drímal, Peter Andráš, Michaela Žoncová, Janka Ševčíková, Pavol Midula

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je analýza ekosystémových služieb poskytovaných nivnými pôdami v antropogénne rôzne zaťažených a hospodársky využívaných oblastiach vrátane ich integrovaného kauzálneho zhodnotenia. V rámci základnej siete a kľúčových lokalít budú sledované špecifické fyzikálne, chemické a biologické pôdne vlastnosti a bioindikátory, pomocou ktorých budú hodnotené najmä regulačné ekosystémové služby v interakciách s ostatnými ekosystémovými službami. Na znečistených územiach bude spracovaná analýza rizík, vrátane zdravotných. V rámci nádobového pokusu sa budú testovať možnosti zvýšenia kapacity ekosystémových služieb pomocou pôdnych aditív.