Manažérstvo environmentálnych a humánnych rizík v kontexte mimoriadnych udalostí

Informácie o projekte

Zadávateľ:Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2021
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Ing. Katarína Trnková, PhD.
Spoluriešitelia:

Peter Andráš, Marek Drímal, Jana Jaďuďová, Pavol Midula, Janka Ševčíková, Ján Tomaškin, Radoslava Kanianska

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vytvorenie študijnej literatúry a odbornej príručky, ktoré budú orientované na problematiku manažérstva environmentálnych a humánnych rizík vznikajúcich v dôsledku mimoriadnych udalostí. Výstupy projektu (vysokoškolská učebnica a odborná príručka) budú určené študentom environmentálnych manažérskych študijných programov a novo akreditovaného študijného programu Bezpečnosť životného prostredia, ako aj ostatným poslucháčom, pedagogickým a výskumným pracovníkom vysokých a odborných škôl. Učebné texty napomôžu získať vedomosti o princípoch, metódach a postupoch identifikácie, posudzovania a hodnotenia závažnosti environmentálnych a humánnych rizík a spôsobe zaobchádzania s nimi. Príručka poskytne komplexný prehľad mimoriadnych situácií, ktoré môžu nastať na území SR aj to, ako sa v danej situácii zachovať. Môže byť použitá odborníkmi z praxe zaoberajúcimi sa posudzovaním a riadením rizík vzniknutých pri mimoriadnych udalostiach. Pre študentov bude študijný materiál dostupný taktiež v rámci vytvoreného e-learningového modulu.