Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Čínska poľnohospodárska univerzita, Peking

Číslo projektu:APVV SK-CN-2015-0004
Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Spoluriešitelia:

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Ing. Marek Drímal, PhD.
prof. RNDr. Ján Spišiak, CSc.
RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

Zahraničný projekt:áno

Čínsky zodpovedný riešiteľ:
doc. Dong Tian, PhD.

Slovenská spoluriešiteľská organizácia:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov  a horského poľnohospodárstva:  Ing. Miriam Kizeková, PhD., Ing. Jozef Čunderlík, PhD.

 

Ciele projektu 

Hlavným cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu a výskum v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia s dôrazom na hodnotenie udržateľnosti poľnohospodárstva. Hlavným nástrojom hodnotenia efektívneho využívania energie a materiálov v produkčných systémoch bude „emergy“ analýza a analýza materiálových tokov poľnohospodárskej biomasy. Čiastkové ciele projektu sú:

  • Výmena a zdieľanie vedomostí, vedeckých metód a skúseností medzi čínskymi a slovenskými vedcami, s cieľom lepšieho pochopenia problematiky v oblasti environmentálnych a ekonomických analýz a hodnotení, najmä z pohľadu udržateľnosti, materiálových a energetických tokov.  
  • Pochopenie a porovnanie produkčných systémov, systémov spotreby materiálov a energie, ako aj hlavných faktorov ovplyvňujúcich udržateľnosť poľnohospodárstva v Číne a na Slovensku, a tak prispieť k preskúmaniu udržateľného spôsobu využívania poľnohospodárskej produkcie.
  • Posilniť transfér znalostí a medzinárodnú vedeckú reputáciu Číny a Slovenska, zviditeľniť obidve krajiny pri spoločnom riešení problematiky udržateľnosti zameranej na porovnanie materiálovej a „emergy“ analýzy rôznych poľnohospodárskych produkčných systémov. 

  • Vytvoriť sieť čínskych a slovenských expertov a tak zabezpečiť stálu výmenu technických, vedeckých a obchodných informácií o hodnotení udržateľnosti poľnohospodárstva a životného prostredia.