Parazitické protista - nový predmet s integráciou moderných metód parazitologickej praxe

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Prírodovedecká fakulta UK

Číslo projektu:KEGA 041UK-4/2015
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Katarína Trnková, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Hlavným zámerom projektu je vybudovanie laboratória s výukovými technológiami k predmetu Parazitické protista na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, ktoré budú slúžiť na oboznámenie sa poslucháčov s parazitologickou praxou a k tvorbe učebných materiálov k danému predmetu. Ďalším zámerom projektu je napísanie a vydanie moderných vysokoškolských učebných textov, ktoré budú obsahovou náplňou kompatibilné s predmetom a budú obsahovať aktuálne poznatky určené pre študentov prírodovedných, lekárskych, veterinárnych a pedagogických fakúlt poskytujúcich vzdelávanie v programoch v oblasti biológie, systematickej biológie, ekológie, humánnej a veterinárnej medicíny s parazitologickým zameraním. Tieto učebné materiály vyplnia medzeru v študijnej literatúre v problematike parazitických prvokov a budú užitočné predovšetkým pre študentov, ktorí v rámci svojich diplomových prác riešia témy týkajúce sa parazitických prvokov.