Porovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0538/15
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Spoluriešitelia:

Ingrid Turisová,
Zuzana Melichová
Emília Hroncová
Juraj Ladomerský
Pavel Širka, Pavol Midula

Zahraničný projekt:nie

Predchádzajúce výsledky mineralogického, pedologického, hydrologického, hydrogeologického a geochemického výskumu umožnili vytvorenie objektívneho obrazu priestorovej distribúcie ťažkých kovov, o dynamike a smere ich migrácie, spracované aj nástrojmi GIS. Cieľom interdisciplinárneho projektu je návrh optimálneho a vyváženého riešenia remediácie krajiny, predovšetkým vody (inštalovanie nových geochemických bariér v Španej Doline a testovanie už existujúcich geochemických bariér v Ľubietovej) a výber vhodných rastlín pre fytoremediačné postupy založené na stanovení ich bioakumulačnej schopnosti. Porovná sa situácia v Ľubietovej a Španej Doline s významnými zahraničnými talianskymi a portugalskými Cu-ložiskami. Odporúčania budú vypracované tak, aby zohľadňovali environmentálne, banícko-historické, krajinno-estetické i ekonomické aspekty.