Fakulta Prírodných vied UMB


Vzdelávacie centrum integrovanej bezpečnosti

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 030UMB-4/2017
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
Spoluriešitelia:

Emília Hroncová, Marek Drimal

Zahraničný projekt:nie

Integrovaná bezpečnosť je súhrnný pojem predovšetkým pre tri zložky: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarnu ochranu a environmentálnu bezpečnosť. Na trhu práce je deficit absolventov s komplexným vzdelaním v oblasti integrovanej bezpečnosti. Absolventi daného odboru sú veľmi žiadaní na trhu práce v Slovenskej republike aj Európskej únii predovšetkým vo veľkých nadnárodných spoločnostiach v manažérskych pozíciách na strednom a vyššom stupni riadenia na oddeleniach bezpečnosti. 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela