Zelená ekonomika

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 028UMB-4/2015
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Spoluriešitelia:

Iveta Marková
Jana Jaďuďová
Ján Zelený

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na vytvorenie sylabu predmetu Zelená ekonomika a študijnej literatúry orientovanej na zelenú ekonomiku a s tým súvisiaci systém manažérstva prírodných zdrojov. Výstupy projektu (vysokoškolská učebnica a monografia) umožnia poslucháčom, pedagogickým a výskumným pracovníkom vysokých a odborných škôl, získať vedomosti o východiskách, princípoch a perspektívach zelenej ekonomiky. Učebnica bude určená študentom vysokých škôl študujúcim v odbore: environmentálny manažment, environmentálne inžinierstvo, ochrana a využívanie krajiny a ekológia.